Issue 1(41), 2016

UDC 551.24: 553.3:553.061 (450.5)

Miass junction of Tagil and Magnitogorsk complexes
(in order of discussion)
A. V. Kuzin

The subject of research is the area of the junction of two regional structures of the Ural: Tagil and Magnitogorsk. The goal is to prove that the Tagil structure on its South Ural stretch was torn by area of spreading and subsequent volcanic ridges of the Magnitogorsk structure. Methods of research are analysis of published and library materials on the geology of the region and similar tectonomagmatic systems, qualitative interpretation of the gravitational field.
Author established that volcanic rocks of the Miassare valley are timed to formations of the basin in the rear of the island arc of Devonian andesite magmatism of the Tagil complex, rather than to the formation of the Magnitogorsk complex. According to correlation of volcanic belts, hyperbasites, data of the analysis of the absolute age of rocks, petrochemical and gravimetric data author sets structural position of northern pinching-out of the Magnitogorsk area among the formations of andesite structure of the Tagil complex. To explain the long-term (Silurian-Permian) interval of formation of intrusive rocks in the eastern part of the Tagil complex we can propose a model of convective subduction of the crust and upper mantle by intracrustal low-pitched rift. The research results can be used in scientific and methodical aspect – to clarify the evolution of tectonomagmatic systems of Middle and Southern Urals, and in applied aspect – for the prediction of ore and placer gold deposits in sediments of rear basins of aged island arc of andesite magmatism Devonian Tagil zone in the Middle Urals. Relative position was established in space and geological time of such major structures as Tagil and Magnitogorsk paleo island arc system, Serov-Mauks, Miass-Kimpersay, Uzunkur-Kurama hyperbasite belts, Ilmen and Vishnevogorsk subvolcanic alkaline complexes.
Keywords: water bearing gas storage, hydrocarbon gas, reservoir, the filtration properties.

 

REFERENCES

Kuzin A. V., Papulov N. B. 1996, Evolutsia magmatizma, metallogeniya Tagil’skoi paleo-ostrovoduzhnoi sistemy [Evolution of magmatism, metallogeny of Tagil paleo island arc system]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i razvedka – Proceedings of Higher Schools. Geology and Exploration, no. 4, pp. 101–105.

Kuzin A. V. 2002, Rudonosnyye formatsii Karabashskogo raiona na Srednem Urale [The ore- bearing formations of Karabash region in the Middle Ural]. Ural’skii geologicheskii zhurnal – Uralian Geological Journal, no. 4, pp. 109-120.

Kuzin A. V. 2005, Ufaleiskii vulkanoplutonicheskii kompleks [Ufaley volcano plutonic complex]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i razvedka – Proceedings of Higher Schools. Geology and Exploration, no. 3, pp. 27–30.

Belgorodskii E. A., Shalaginov A. E. 1999, Problema zolotoporfirivogo orudeneniya v Miasskom raione [The problem of the gold porphyry mineralization in the area of Miass]. Ural’skii geologicheskii zhurnal – Uralian Geological Journal, no. 3, pp. 97-100.

Frolova T. I., Burikova I. A. 1977, Geosinklial’nyi vulkanizm [Geosynclinal volcanism]. 279 p.

Grabezhev A. I., Shardakova G. Yu., Larinov N. 2008, Rudno-magmaticheskaya sistema Voznesenskogo medno-porfirovogo mestorozhdeniya [Ore-magmatic system of Voznesensky porphyry copper deposit]. Ezhegodnik-2007. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 155, pp. 253–259.

Kuzin A. V. 2009, Andezitovaya formatsiya Tagil’skoi zony [Andesite formation of Tagil zone]. 100 p.

Prokin V. A. 1992, Mednokolchedannye mestorozhdeniya Urala: usloviya formirovaniya [Copper pyrite deposits of the Urals: conditions of formation]. 307 p.

Shchipanskii A. A. 2008, Subduktsionnye I mantiino-plumoviye processy v geodinamike formirovaniya arkheiskikh zelenokamennykh poyasov [Subduction and mantle-plume processes in geodynamics of formation of Archean greenstone belts]. 560 p.

Kuzin A. V. 1989, K istolkovaniyu fizicheskikh polei nad mednorudnymi raionami Yugo-Vostochnoi Bashkirii [The interpretation of physical fields of copper ore areas of Southeast Bashkiria]. Sovetskaya geologiya - Soviet geology, no. 8, pp. 91–96.

Dement’yev G. Ya. 1984, Struktura anomal’nykh poley Srednego Urala na osnove spektral’nogo analiza [The structure of anomalous fields of the Middle Urals based on spectral analysis]. Geofizicheskiye metody poiskov i razvedki rudnykh i nerudnykh mestorozhdeniy: mezhvuzovskiy nauchnyy tematicheskiy sbornik [Geophysical methods of prospecting and exploration of metallic and non-metallic deposits: Interuniversity Research thematic collection], no. 10, pp. 8–13.

Keyl’man G. A. 1974, Migmatitovye kompleksy podvizhnykh poyasov [Migmatite complexes of mobile belts]. 200 p.

Nedosekova I. L., Belousova E. A., Sharygin V. V. 2010, La-Hf izotopnyy sostav tsirkonov Il’meno- Vishnevogorskogo kompleksa (rezul’taty issledovaniya metodom lazernoy ablyatsii) [La-Hf isotope composition of zircons of Il’men-Vishnyovogorsk complex (results of a study by laser ablation)]. Ezhegodnik-2009. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 157, pp. 283–288.

Krasnobaev A. A. 2010, Tsirkonologiya amfibolitov Lipovoy Kur’i (Il’menogorskaya zona, Yuzhnyy Ural) [Zirconology of amphibolites of Lipovaya Kurya (Ilmenogorsk area, the South Urals)]. Ezhegodnik-2009. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 157, pp. 267–272.

Krasnobaev A. A., Davydov V. A., Shulkin E. P. 2001, Tsirkonologiya Selyanskinskogo bloka Ilmenskikh gor [Zirconology of Selyanskinsk block of Ilmen mountains]. Doklady Rossiyskoi akademii nauk – Reports of Russian Academy of Sciences, Ural Branch, vol. 379, no 6, pp. 807–811.

Zin’kova E. A. 2008, Petrologo-geokhimicheskie osobennosti i U-Pb vozrast dioritov chusovskoy gabbro-dioritovoy serii Verkh-Isetskogo massiva (Sredniy Ural) [Petrological and geochemical features and U-Pb age of diorite of Chusov gabbro-diorite range of Verkh-Isetsk massive (Middle Urals)]. Ezhegodnik-2007. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 155, pp. 259–263.

Zin’kova E. A., Kholodnov V. V. 2008, Novye dannye o geologicheskom stroenii zolotorudnogo mestorozhdeniya Panovskaya Lyaga [New data on the geological structure of the gold deposit Panovskaya Lyaga]. Ezhegodnik-2007. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 155, pp. 313–316.

Lobova E. V., Smirnov V. N. 2010, U-Pb datirovka (SHRIMP-II) trond’emitov Averinskogo tonalit-trond’emitovogo kompleksa (vostochnaya zona Srednego Urala) [U-Pb dating (SHRIMP-II) of trondhjemites of Averinsk tonalite-trondhjemite complex (eastern zone of the Middle Urals)]. Ezhegodnik-2009. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 157, pp. 280–282.

Pribavkin S. V., Montero I., Bea F., Fershtater G. 2012, U-Pb vozrast porod i orudeneniya Berezovskogo zolotorudnogo mestorozhdeniya (Sredniy Ural) [U-Pb age of rocks and mineralization of Berezovskiy gold deposit (Middle Ural)]. Ezhegodnik-2011. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk
Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 159. pp. 211–217.

Smirnov V. N., Ivanov K. S., Lobova E. V. 2010, Rezul’taty U-Pb datirovaniya (SHRIMP-II) Reftinskogo gabbro-tonalitovogo kompleksa (Vostochnaya zona Srednego Urala) [The results of U-Pb dating (SHRIMP-II) of Reftinsk gabbro-tonalite complex (Eastern zone of the Middle Urals)]. Ezhegodnik-2009. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 157, pp. 292–296.

Fershtater G. B., Borodina N. S., Kholodnov V. V. 2008, Migmatizatsiya v Kamenskom tonalit-trond’yemit- granitnom massive kak odin iz istochnikov permskikh granitov [Migmatization in Kamensk tonalite-trondhjemite- granite massif as one of the sources of the Permian granites]. Ezhegodnik-2007. Trudy Instituta geologii i geokhimii Ural’skogo otdeleniya rossiyskoi akademii nauk – Proceedings of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, no. 155, pp. 182–188.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.