Home

DOI: http://dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2017-4-57-61

The problem of the involvement of the off-balance reserves of the metallic ores into the production process PDF

V. I. Golik, Yu. I. Razorenov, N. P. Kosarev

The underground mining of the ore deposits by means of the intensive methods of the traditional technologies is characterized by the loss of the reserves, which are off-balance for the technologies applied. The experience, which was accumulated by the state-of-the-art enterprises before the economic reforms and the crisis indicates, that it is possible to decrease the loss of metals. This can be assumed by means of involving the off-balance reserves into the production process with the metal lixiviation during closed work. The purpose of the present-day research is the substantiation of the technical possibility and economic reasonability of the lixiviation of metals from the off-balance reserves and poorly balance ores. The correct estimation of the perspectives of those combined technology is still one of the purposes. It is a matter of fact that combining traditional technologies of the underground mining with new ones concerned with the creation of the effective lixiviation of metals from ores can be carried out with the two-stage processing. It happens when the excavation of some amount of the balance reserves creates the compensational space for crushing off-balance reserves. Involving off-balance ores into the production process solves a set of the mining production problems. For example, the fullness of mineral resources usage, the strengthening of the resource base, the reduction of load of the environment and the security of works. The involvement of the off-balance reserves into the development in the course of the revaluation of the resources and in the technological facilities of the development in the context of the growth of the scale of production reduces the production price to the competitive level. The field of application of these results is in the mining enterprises which extract solid metal-containing ores by means of the underground mining. These ores are mostly of the nonferrous, rare and precious metals, which are easily opened by chemical reagents. Combining the technologies of the development for the arrangement of conditions for the lixiviation of metals from the off-balance ores considerably increases the mineral resources of the mining enterprises. It is also a reserve for the survival of the mining enterprises under the conditions of the continuing crisis. Conversion in the lixiviation technology is especially topical for the old mines of the Urals, which have a great reserve of the off-grade raw material.

Keywords: deposit; metals; off-balance reserves; lixiviation; underground mining.

 

REFERENCES

1. Kosarev N. P. 2004, Ural’skoy kuznitse gornykh inzhenerov – 90 let [the 90th anniversary of the mining engineers’ smithy in the Urals]. Gornyi zhurnal [Mining Journal], no. 10, pp. 73–75.

2. Prokin V. A. 2008, Istoriya izuchenya i promyshlennogo osvoyeniya rudnykh mestorozhdeniy Urala [The History of Studying and Industrial Development of the Ore Deposits of the Urals]. Litosfera [Litosfera], no. 1, pp. 100–119.

3. Golik V. I. 2014, Prirodookhrannye tekhnologii razrabotki rudnykh mestorozhdeniy [Nature conservation technologies of the ore deposits development], Moscow, 192 p.

4. Ismailov T. T., Golik V. I., Dol'nikov Ye. B. 2006, Spetsialnye sposoby razrabotki mestorozhdeny poleznykh iskopayemykh [The special ways of the mineral deposits development], Moscow, 331 p.

5. Golik V. I. 2014, Spetsial'nye sposoby razrabotki mestorozhdeniy [The special ways of the deposits development], Moscow, 132p.

6. Kaplunov D. R., Ryl'nikova M. V., Radchenko D. N. 2013, Rashirenye syr’evoy bazy gornorudnykh predpriyatiy na osnove kompleksnogo ispol’zovaniya mineral’nykh resursov mestorozhdeniy [The expansion of the raw materials sources in the mining enterprises on the basis of the complex usage of the mineral resources of deposits]. Gornyi zhurnal [Mining Journal], no. 12, pp. 29–33.

7. Pagiev K. Kh., Golik V.I ., Gabaraev O. Z. 1998, Naukoyomkie tekhnologii dobychi i pererabotki rud [The science intensive technologies of the ores mining and processing], Vladikavkaz, 571 p.

8. Golik V. I., Brukhovetskiy O. S., Gabaraev O. Z. 2007, Tekhnologii osvoyeniya mestorozhdeniy uranovykh rud [The technologies of the development of the uranium ores deposits], Moscow, 131 p.

9. Bubnov V. K., Spirin E. K., Golik V. I. and others. 1992, Teoriya i praktika dobychi poleznykh iskopaemykh dlya kombinirovannykh sposobov vyshchelachivanya [The theory and practice of the mining operations for the combined ways of lixiviation], Tselinograd, 545 p.61

10. Golik V. I., Razorenov Yu. I. 2007, Proyektirovanie gornykh predpriyatiy [The projection of mining enterprises], Novocherkassk, 262 p.

11. Volkov Yu. V., Sokolov I. V. 2013, Podzemnaya geotechnologiya pri kombinirovannoy razrabotke rudnykh mestorozhdeniy [The subsurface geotechnology during the combined development of the ore deposits]. GIAB [Mining informational and analytical bulletin], no. 1, pp. 34–40.

12. Lyashenko V. I., Golik V. I. 2017, Nauchnoye i konstruktorsko-tekhnologicheskoye soprovozhdenye razvitiya uranovogo proizvodstva. Dostizhenya i zadachi [The scientific, engineering and design tracking of the uranium production. Achievements and goals]. GIAB [Mining informational and analytical bbulletin], no. 7, pp. 137–152.

13. Shelkunova T. G. 2005, Ekonomicheskoe obosnovanye razrabotki zabalansovykh rud [The economic explanation of the off-balance ores development]. Sovremennye problemy rynochnogo reformirovanya ekonomiki: nauch. tr. aspirantov, soiskatelei i prepodavatelei ekonomicheskogo fakul’teta [The modern problems of the market reform of the economy: a mental collection of scientific papers by postgraduate students, scientific applicants and professors of the Department of Economics]. Vladikavkaz, pp. 45–52.

14. 2005, Podzemnoye i kuchnoe vyshchelachivanie urana, zolota i drugikh metallov [The underground heap leaching of uranium, gold and other metals], pod red. M. I. Fazlullina [ed. by M. I. Fazlullin], Moscow, Vol. 1: Uranium, 407 p. Volume 2: Gold, 328 p.

15. Golik V. I., Komashchenko V. I., Kachurin N. M. 2016, K probleme podzemnoy razrabotki rudnykh mestorozhdeniy Tsentral’nogo federal’nogo okruga [The problem of the underground mining of ore deposits of the Central Federal District]. Izvestiya TulGU. Seriya “Nauki o Zemle” [Proceedings of the TSU, “Earth Sciences” series], no. 4, pp. 127–139.

16. Lyashenko V. I., Golik V. I. 2006, Prirodookhrannye tekhnologii podzemnoy razrabotki uranovykh mestorozhdeniy [Nature conservation technologies of the underground mining of uranium dDeposits]. Gornyi zhurnal [Mining Journal], no. 2, pp. 89–92.

17. Wagin V. S., Golik V. I. 2005, Problemy ispol’zovanya prirodnykh resursov Yuzhnogo federal’nogo okruga [The problems of the use of natural resources in the Southern Federal district], Vladikavkaz, 192 p.

18. Golik V., Komaschenko V., Morkun V., Khasheva Z. The effectiveness of combining the stages of ore fields development. Metallurgical and Mining Industry. 2015. Vol. 7, no. 5, pp. 401–405.

19. Golik V. I., Khasheva Z. M., Shulgatyi L. P. Economical efficiency of utilization of allied mining enterprises waste. The Social Sciences. 2015. Vol. 10, no. 6, pp. 750–754.

20. Golik V. I., Hasheva Z. M., Shul’gaty L. P. 2016, Ekonomicheskiy mekhanizm konversii gornodobyvayushchey otrasli depressivnykh regionov Yuga Rossii [The economical mechanism of conversion in the mining sector of the depressive regions of Southern Russia]. Nauch. vestnik Yuzhnogo instituta menegmenta [The scientific bulletin of the Southern institute of Management], no. 3 (15), pp. 27–32.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.