Вып. 2(42), 2016

ISSN 2307-2091 (Print) 

ISSN 2500-2414 (Online)

DOI: dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2016-2-86-90

УДК 338:242.4

The guidelines for economic valuation of ecosystem services in region pdf

V. V. Yurak

Research is devoted to the problem of developing guidelines for the economic valuation of ecosystem services of natural potential of the region based on the concept of total economic value. We evaluate ecosystem services based on the classification of ecosystem services of the Millennium Ecosystem Assessment. Provisioning services are the realization of service functions or natural resources. Provisioning services have been evaluated according to the methodical recommendations on the economic valuation of natural resources. Economic evaluation of regulatory services took place in several stages: 1) analysis of land in the area; 2) allocation of land (related ecosystems), occupying the largest area in the region; 3) identification of the most important ecosystem services for each type of land based on the expert assessments; 4) economic assessment of ecosystem services (environmental resources) relating to the priority. Analysis of the land in this area involves the formation of structures with land allocation: agricultural land, land covered with trees and shrubs, building land, marsh lands, forest lands; land under water, roads and others. Highlighting the most important ecological services performed by the results of the expert survey. The significance level of provided services is estimated by experts in points. Supporting services necessary for the existence of the ecosystems and its ecosystem services provision, so in order to avoid double counting supporting services are not the subject for economic assessment. Cultural services are the subject to assessment of both the formulas, and by carrying out surveys on the population's willingness to pay for the preservation of the ecosystem and as a consequence of its spiritual and religious values. These guidelines are approved at Berezovsky District KhMAD. The studies provide the basis for improved methods for assessing ecosystem services, their classification, as well as the rapid assessment of any of the analyzed region.

Keywords: ecosystem services; the concept of total economic value; natural resource management; natural and resource potential of the region.

This article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation. The project number 14-18-00456 «Justification of geographical- ecological- social- and economic approach to the development of natural resource potential of northern poorly known areas within the investment project «Arctic –Central Asia».

 

REFERENCES

Polnaya entsiklopediya. Available at: http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/karty-otsenki-prirodnyh-usloviy-i-resursov-dlya-zhiznedeyatelnosti-cheloveka.html
Tishkov A. A. 2002, Ekonomika sokhraneniya bioraznoobraziya [Economy conservation], Moscow, 604 p.
De Groot R. S. 1987, Environmental functions as a unifying concept for ecology and economics. The Environmentalist, no. 7, pp. 105–109.
Westman W. 1977, How much are nature’s services worth? Science, pp. 960–964.
R. Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, et al. 1997, The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital. Nature, vol. 387.
Bobylev S. N., Zakharov V. M., 2009, Ekosistemnye uslugi i ekonomika [Ecosystem services and economics], Moscow, 72 p.
Mel’nik L. G., Degtyareva I. B. 2010, Ekonomicheskaya otsenka i uchet v regional’nom planirovanii ekosistemnykh uslug [Economic evaluation and consideration of regional planning in ecosystem services], 2010. – Available at: http://www.biodiversity.ru/programs/international/teeb/materials_teeb/melnik_degtiareva_TEEB.doc
Mishenin E. V., Olіynik N. V. 2010, Rozvitok rinku ekosistemnikh poslug yak napryamok postkrizovogo zros-tannya ekonomіki Ukraїni [Market development of ecosystem services as the direction of the post-crisis economy of Ukraine]. Mekhanіzm regulyuvannya ekonomіki [Mechanism of economic regulation], no. 3, vol. 2, pp. 104–113.
Tunitsya Yu. Yu. 2006, Eko-ekonomіka і rynok: podolannya superechnostey [Ecological economy and market: overcoming contradictions], 314 p.
1Shapochka N. K., Matsenko A. M. 2010, Ekonomicheskaya otsenka kachestva ekosistemnykh uslug presnoy vody [Economic evaluation of quality of services ecosystem services of pure water]. Materialy soveshchaniya “Proekt TEEB – ekonomika ekosistem i bioraznoobraziya. Perspektivy uchastiya Rossii i drugikh stran NNG” [Materials of the meeting “Project TEEB – Economy ecosystems and biodiversity. Prospects attend Russia and others NIS countries] Available at: http://www.biodiversity.ru/programs/international/teeb/materials_teeb/macenko_shapochka_TEEB.doc.
2005, Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being. Synthesis Report, Island Press, Washington DC, 160 p.
Pagiola S., K. von Ritter, Bishop J. 2004, Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation. Environmental Economics Series — World Bank, 2004, 58 p.
Bobylev S. N. 1995, Ekonomicheskie problemy bioraznoobraziya: opredelenie vzaimosvyazey (matrichnyy podkhod) [Economic problems of biodiversity: defining the relationship (matrix approach)]. Ekonomika sokhraneniya bioraznnobraziya [Economy conservation of biodiversity], Moscow, pp. 19-25.
Girusov E. V., Bobylev S. N., Novoselov A. L., Chepurnykh N. V. 1998, Ekologiya i ekonomika prirodopol’zovaniya [Ecology and environmental economics], Moscow, 519 p.
Bobylev S. N., Tishkov A. A. 1999, Ekonomicheskaya otsenka bioraznoobraziya [Economic evaluation of biodiversity ]. Global’nyy Ekologicheskiy Fond. Proekt «Sokhranenie bioraznoobraziya» [Global Environment Facility. The project “Biodiversity Conservation”], Moscow, 112 p.
Dushin A.V. 2009, Nekotorye aspekty razvitiya teorii tsennosti [Some aspects of the theory of value]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], no. 3, pp. 218–222.
Serageldin I., Steer A. 1994, Making Development Sustainable: from concept to action. Environmentally Sustainable Development Occasional Paper Series, no. 2.
Balashenko V. V., Ignat’eva M. N., Loginov V. G. 2015, Prirodno-resursnyy potentsial severnykh rayonov: metodicheskie osobennosti kompleksnoy otsenki [Natural resource potential of northern regions: methodological features integrated assessment]. Ekonomika regiona [Economy of region], no. 4, pp. 84-94.
Tishkov A.A 2002, Ekonomika sokhraneniya bioraznoobraziya [Economy conservation], Moscow, 604 p.
1994, Otchet o nauchno-issledovatel’skoy rabote po teme № 1.93 «Kompleksnaya otsenka zemel’ KhMAO» [Scientific report № 1.93 «Complex estimation of KhMAD”], Ekaterinburg, 153 p.
Voronov M. P., Chasovskikh V. P. 2013, Metodika ekonomicheskoy otsenki sredoformiruyushchikh funktsiy lesa [A method of economic evaluation of environment forming forest functions]. Eko-potentsial [Eco-potential], no. 1–2, pp. 13–23.
Kondrat’ev K. Ya., Krapivin V. F., Potapov I. I. 2005, Statistika prirodnykh katastrof [Statistics Disaster]. Problemy okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov: Obzornaya informatsiya [Environment and Natural Resources: Overview], no. 5, pp. 57-76.
Khalilov E. N. 2010, Global Changes of the Environment: Threatening the Progress of Civilization. GEOCHANGE: Problems of Global Changes of the Geological Environment, London, vol. 1, pp. 54-220.
Samedzade Z. A., Khalilov E. N. 2011, Natural cataclysms as a global factor of influence on the world economy. Natural Cataclysms and Global Problems of the Modem Civilization. Book of abstracts of the World Forum – International Congress, Istanbul, Turkey. London, 19 p.
Lebedev Yu. V. 2011, Otsenka lesnykh ekosistem v ekonomike prirodopol’zovaniya [Evaluation of forest ecosystems in environmental economics], Ekaterinburg, 574 p.
Sorokhtin O. T. 2007, Evolyutsiya klimatov Zemli [The evolution of the earth’s climates]. Fizika [Physics], no. 832, Available at: http://fiz. 1 september.ru/article.php ?ID=200700907
Antanaytis A. A., Skirstene A. Yu., Shcherbakovayte A. K., Romeykene N. P. 1974, Effektivnost’ mineral’nykh udobreniy, vnosimykh pod yachmen’, s uchetom soderzhaniy v pochve elementov pitaniya rasteniy i kolichestva osadkov [Proc. Soil Science and Agricultural Chemistry], Vil’nyus, 248 p.
Rozenberg G. S. 2009, Volzhskiy basseyn: na puti k ustoychivomu razvitiyu [Volga basin: Towards Sustainable Development]. Tol’yatti, 477 p.
Lebedev, Yu. V., Kopylova Yu. Yu., Khil’chenko N. V. 2006, Ekologo-ekonomicheskaya otsenka bioraznoobraziya lesnykh ekosistem [Ecological and economic assessment of biodiversity in forest ecosystems]. Ekonomika prirodopol’zovaniya [Environmental Economics], no. 2, pp. 88–111.
Eksplikatsiya zemel’ Berezovskogo rayona KhMAO. Forma 22-2 na 01.01.2016 g.
Perel’man A. I. 1975, Geokhimiya landshafta [Geochemistry of landscape], Moscow, 341 p.

Методика экономической оценки экосистемных услуг региона
В. В. Юрак

Исследование посвящено проблеме разработки методических рекомендаций по экономической оценке экосистемных услуг природного потенциала региона на основе концепции общей экономической ценности. Оценке подлежали экосистемные услуги, отраженные в классификации экосистемных услуг из Millennium Ecosystem Assessment. Обеспечивающие услуги характеризуются как реализация ресурсных функций, т. е. представляют природные ресурсы. Они оценивались согласно методическим рекомендациям по экономической оценке природных ресурсов. Экономическая оценка регулирующих услуг происходила в несколько этапов: 1) анализ земельных угодий в рассматриваемом районе; 2) выделение угодий (соответствующих экосистем), занимающих наибольшую площадь в районе; 3) выявление наиболее важных экоуслуг для каждого вида выделенных угодий на основе экспертных оценок; 4) экономическая оценка экоуслуг (экологических ресурсов), относящихся к числу приоритетных. Анализ земельных угодий в рассматриваемом районе предполагает формирование структуры земель с выделением: сельскохозяйственных угодий, земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, земель застройки, болотных земель, лесных земель; земель под водой, под дорогами и прочих. Выделение наиболее значимых экоуслуг осуществляется по результатам экспертного опроса специалистов, связанных профессионально с решаемой проблемой. Уровень значимости предоставляемых услуг оценивается экспертами в баллах. Поддерживающие услуги необходимы для существования самой экосистемы и оказания ею экосистемных услуг, поэтому во избежание двойного счета поддерживающие услуги не подлежали экономической оценке. Культурные услуги подлежат оценке как по формулам, так и путем проведения опросов о готовности населения платить за сохранение экосистемы и, как следствие, её духовных и религиозных ценностей. Данные методические рекомендации апробированы на примере Березовского района ХМАО. Выполненные исследования служат основой для совершенствования методов оценки экосистемных услуг, их систематизации, а также проведения экспресс-оценки природного потенциала любого анализируемого региона.

Ключевые слова: экосистемные услуги; концепция общей экономической ценности; природопользование; природо-ресурсный потенциал региона.

Лицензия Creative Commons
Все статьи, размещенные на сайте, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная