4-18-11

EVALUATION OF INFLUENCE OF BLASTING WORKINGS ON THE STABILITY OF DOUBLE TUNNELS


Tuan Minh TRAN, Xuan Nam BUI, Quang Hieu TRAN, Quang Huy NGUYEN,
Vladimir Ivanovich GOLIK

УДК 622.235

https://doi.org/10.21440/2307-2091-2018-4-84-92 

T. M. Chan et al. / News of the Ural State Mining University. 2018. Issue 4(52), pp. 84-92

Relevance of the study is explained by the need to build a large amount of underground traffic arteries in the complex structural rock masses of Vietnam. The solution of the problem can serve as a basis for optimizing the processes of construction of underground multipurpose facilities.
Purpose of the study is to determine regularities between technological stresses due to blasting workings in a new tunnel and keeping of construction and rocks in the existing tunnel to optimize the parameters of the tunnel poling boards.
The most important task of the study is to obtain quantitative parameters of stress of the rock mass by simulating the conditions of a tunnel under specified conditions using the finite element method and taking into account that the explosion pressure during expansion of the auxiliary tunnel before the design section is fixed on the contour of the designed tunnel. The subject of the research is the Hai Van transport tunnel in the North-South Vietnam road.
Results and discussion. The methodology and results of numerical modeling using the Phase 2 program for the conditions of construction of the main and auxiliary tunnels are given. The parameters of the distribution of stresses and strains in the vicinity of the auxiliary and main tunnels with varying explosive pressure are obtained. The quantitative values of safe explosive pressure for poling boards in the elements of the system of both tunnels were obtained. The safety parameters of blasting workings are recommended (according to the stability factor of poling boards).
Conclusions. Technogenic stresses generated by blasting workings in the rock mass that encloses building sites do not destroy the poling boards of a tunnel, if they do not exceed the value specified for these conditions; they are technologically regulated by choosing rational blasting parameters at any stage of construction.


Keywords: blasting workings, blast wave, pressure, poling board, tunnel, stress, stability.

 

REFERENCES


1. Võ Trọng Hùng. 2012, Ảnh hưởng của công tác khoan nổ mìn đến sự hình thành vùng phá hủy xung quanh công trình ngầm [Impact of drilling and blasting workings on the formation of removal sites around underground structures].Tạp chí công nghiệp mỏ [Mining Industry Journal], số 1, tr. 5–9. (In Vietnamese).
2. Võ Trọng Hùng. 2010, Nghiên cứu sự tác động của sóng nổ mìn đến kết cấu chống giữ công trình ngầm [Study of the effect of blast waves on underground structures]. Tạp chíCông nghiệp Mỏ [Mining Industry Journal], số 6, tr. 1–5. (In Vietnamese).
3. Võ Trọng Hùng, Lê Đình Tân, Nguyễn Tiến Khiêm. 1999, Nghiên cứu động lực học môi trường đất đá và kết cấu đường hầm dưới tác dụng sóng nổ [The study of the dynamics of the environment of rocks and soils and the structure of the tunnel under the blast wave]. Tạp chí Địa kỹ thuật [Vietnamese Geotechnical Journal], số 1. (In Vietnamese).
4. Lê Đình Tân. 2000, Tính toán động lực học công trình ngầm chịu tác dụng của sóng nổ [Calculation of the dynamics of underground structures exposed to explosion waves]. Luận án TSKT [PhD thesis]. Hà Nội, Học viện KTQS. (In Vietnamese).
5. Quy phạm an toàn về bảo quản, sử dụng, vận chuyển và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp [Safety rules for the preservation, use, transportation and destruction of industrial explosive materials]. QCVN 02:2008/BCT [Technical Reglament]. (In Vietnamese).
6. Nguyễn Xuân Mãn và, nnk. 2010, Xác định bán kính phá hủy khi nổ một lượng thuốc nổ đơn độc trong khối đá [Determination of the radius of destruction in the explosion of a single explosive substance in the rock]. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ-Địa chất [Proceedings of 19-th scientific conference]. Hanoi, Hanoi University of Mining and Geology, pp. 21–25. (In Vietnamese).
7. Nguyễn Hải Hưng và, nnk. 2014, Ảnh hưởng của thời gian tác dụng nổ đến kết cấu công trình ngầm quân sự [The impact of the duration of the effect of underground structures explosion on the military infrastructure]. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ21, Đại học Mỏ-Địa chất [Proceedings of 19-th scientific conference]. Hanoi, Hanoi University of Mining and Geology.(In Vietnamese).
8. Đặng Văn Kiên. 2014, Khảo sát chấn động nổ mìn khi đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn ở khu vực thành phố bằng mô hình 2D [Investigation of shocks during drilling blasting workings and method of blasting in urban areas in a 2D model]. Tạp chí Công nghiệp mỏ[Mining Industry Journal], số 6, tr. 7–12. (In Vietnamese).
9. Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu. 2014, Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình [Mine site exploration in extraction industry and construction]. HàNội, 454 tr.(In Vietnamese).
10. Stolárik M. 2008, Modeling of vibration effect within small distances. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 5, no. 2(150), pp. 137–146. URL: https://www.ceramics-silikaty.cz/materialy/acta_content/2008_02/5_Stolarik.pdf
11. Volden J. A. B. 2015, Engineering geological evaluation of the applicability of Drill & Split in tunnels at the Follo line project. Master’s Thesis. Trondheim, 139 p.
12. Jinxing Lai, Haobo Fan, Jianxun Chen, JunlingQiu, and KeWang. 2015, Blasting Vibration Monitoring of Undercrossing Railway Tunnel Using Wireless Sensor Network.International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 11, issue 6. https://doi.org/10.1155/2015/703980
13. Qingguo Liang, Jie Li, Dewu Li, Erfeng Ou. 2012, Effect of Blast-Induced Vibration from New Railway Tunnel on Existing Adjacent Railway Tunnel in Xinjiang, China. Rock mechanics and rock engineering, vol. 46, issue 1, pp. 19–39. https://doi.org/10.1007/s00603-012-0259-5
14. Golik. I., Konashchenko V. I., Kachurin N. M. 2016, To the problem of underground mining of ore deposits of the central federal district. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestiya Tula State University. Earth Sciences], no. 4, pp. 127–139. (In Russ.).
15. Golik V. I., Ismailov T. T., Stradanchenko S. G., Lukyanov V. G. 2016, Protection of artificial massifs from seismic impact during underground mining of ores. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering], vol. 327, no. 4. pp. 6–15. (In Russ.).

 

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.