3-18-20

Yu. S. Kobyashev (1935–2009) and kobyashevite

Yu. V. Erokhin, A. G. Shorin


Yuriy Stepanovich Kobyashev, a specialist on the mineralogy, a well-known pundit and a collector, as well as one of discoverers of two new minerals, umbite and paraumbite. The paper describes the mineral called Kobyashevite named in his honor; it is a new member of the Devilline group found in the Vishnevye Mountains, South Urals, for the first time.

Keywords: Kobyashev, Kobyashevite, umbite, paraumbite, Devilline, South Ural.

 

REFERENCES

1. 2005, 70 let Yuriyu Stepanovichu Kobyashevu [Yuri Stepanovich Kobyashev is 70]. Ural'skiy geologicheskiy zhurnal [Uralian geological journal], no. 6 (48), pp. 189–194.
2. 2009, Pamyati Yuriya Stepanovicha Kobyasheva (1935–2009) [In memory of Yuriy Stepanovich Kobyashev (1935–2009)]. Ural'skiy geologicheskiy zhurnal [Uralian geological journal], no. 6(72), pp. 105–110.
3. Khomyakov A. P., Voronkov A. A., Kobyashev Yu. S., Polezhaeva L. I. 1983, Umbit i paraumbit – novyye tsirkonosilikaty kaliya iz Khibinskogo shchelochnogo massiva [Umbite and paraumbite – new zirconium silicates of potassium from the Khibiny alkaline massif]. Zapiski RMO [Proceedings of the Russian Mineralogical Society], vol. 112, issue 4, pp. 461–469.
4. Khomyakov A. P., Kobyashev Yu. S. 1979, Natisit – pervaya nakhodka v Khibinskom massive. Novyye dannyye po mineralam mestorozhdeniy shchelochnykh formatsiy [Natisite – the first finding in the Khibiny massif. New data on the minerals of the deposits of alkaline formations]. Moscow, pp. 16–19.
5. Voloshin A. V., Pakhomovsky Ya. A., Pushcharovsky D. Yu., Nadezhina T. N., Bakhchisaraytsev A. Yu., Kobyashev Yu. S. 1989, Strontsiyevyy pirokhlor: sostav i struktura [Strontium pyrochlore: composition and structure]. Novyye dannyye o mineralakh [New Data on Minerals]. Moscow, issue 36, pp. 12–24.
6. 2010, Muzey kamnya. Ural'skiy mineralogicheskiy muzey [Museum of stone. The Ural Mineralogical Museum by V. A. Pelepenko]. Author of the text F. Tamplon. Ekaterinburg, 512 p.
7. Pekov I. V., Zubkova N. V., Yapaskurt V. O., Belakovskiy D. I., Chukanov N. V., Kasatkin A. V., Kuznetsov A. M., Pushcharovsky D. Yu. 2013, Kobyashevite, Cu5(SO4)2(OH)6 ∙ 4H2O, a new devilline-group mineral from the Vishnevye Mountains, South Urals, Russia. Mineralogy and Petrology, vol. 107, pp. 201–210.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.